u’ discitāle
L'ha scritt carmela "Jatta acrest'"   
mercoledė 14 aprile 2010

 7 e 30 di mattina,  Caitàne entra in cucina  dove l’odore  di caffè lo mette di buon umore, ma…

“Caità, a talevisiòne no' se vede  ‘bbòne...
“te l’è mìse l’occhiàle?
“nossignore, no ne tènghe bisogne ije….Tu 'mbèce,  nònge vìde ca se vède tutte furmìchele furmìchele?
“ e fatte a croce almène Ciò! Come t’è curcàte t’è azàte…. aiere sere  m’è fatte sbattere menz’ore cu sta benedette andènne, girela de ddà e votela de qua…
“e no è concluse niente…. Ca ‘ no me siende mai. Ije t’hagghie ditte ca ‘mmere  u’ siderurgiche nonge scève ‘bbone , ma niente, tignùse accòme sì addà l’è mìse e mò se vede sfocàte…  mèna…. No a vè aggiùste st’andènne…
“Ciò, l’andènne è vecchie! ….. ‘nge vo' cangiàte!  …. come te l’hagghia dìcere

….

Mentre si veste per uscire borbotta " Ma vìde tu ci une s’ha ‘ntussecà u’ sànghe  a prima matìne……  ed esce sbattendo la porta.
Ciòdda si mette il cappotto  per andare a fare la spesa. Per  strada  incontra  la sua vicina Sisìna
“ Ciò , vè tost’ e tese  a prima matìne… c’è ha successe? Probleme…?
 
Intanto entrano in salumeria, a putèije de Mingùccio
“ no… a talevisiòne no se vede ‘bbone e Caitàne s’ha ‘ncazzàte …e se n’ha sciùte ruscènne ruscènne, … ije vulève sulamènte cu  aggiustàve l’andènna….
“ Niziarije, me credève c’è ere….  ma nònge tenìte u’ discitàle?
“come no?,  chiù di une…..

Mingùccio u’ putiàre sta ascoltando e dice la sua

“… e allora … lasse stà l’andènna, pe risolvere le probleme    t’ha mettere  u’ discitàle  e vè tutte appòste
“averamente?
“com'è l'hanne ditte pure a telavisiòne.....siende a nuije. Mìttete u’ discitàle e po’ ne dìce…

Ciòdda  fa  la spesa, saluta e si avvia a casa a passo sostenuto. Non vede l’ora di provare…..
Appena arriva a casa comincia a cercare u’ discitàle, ne trova uno in un cassetto in cucina … lo mette …… accende il televisore e ….. “nààààà,  averamènde… se vède ‘bbuène! …

Tutta contenta si affaccia al balcone per chiamare la sua dirimpettaia “Sisìnaaaa! … Sisì …. Hagghie mìse u’ discitàle e mò a telavisiòne se vède perfette, limpida và….
“E vìste! U’ sapève ije….. megghie accussì và

Ciòdda rientra in casa  e comincia a cucinare guardando i suoi programmi preferiti… e  ogni tanto commenta ad alta voce
“ ahaaa, quìste no le pòzze vedè….Santi Lichene e Lagostina erene giudece no quì…”       ..... cambia …

Intanto rientra Caitàne e sente Ciòdda canticchiare … “che buon profumino dammi un assaggino che…“
Si affaccia in cucìna e nota con sollievo  che il “problema antenna” è superato

“Tuttappòste? … no me dìcere ca e sciùte sùse pe girà l’andènne…
“ nooo! c’è cose…. e vìste ? e senza cangià l’andènne  … azzièttete ca è prònte

Mentre mangiano Caitàne domanda  “ Ciò ma c’è stè cùse?
“Niente Caità. Da mò ca no pìgghie n’aghe ‘mmàne!
“niente? …vabbè …ma armène mò ca stè mangiàme tu putìve levà u’ discitàle?
“ naaaa….e po’ com’ a vedìme a televisione …
“piccè t’è mìse  u’ discitàle pe vedè a telavisione? …… cose de diàvele so’ …  Ciò ma te siènde ‘bbone?
“ No numenà u’ diàvele ca stàme ‘ntàvele!..... Stamatìne Sisìne e Mingùccie u’ putijàre  m’hanne  ditte ca pe vedè a telavisiòne bastave ca mettève u’ discitàle …. Me l’hagghie mìse e …. Se vède ‘bbuène,  si o no?
Proprio in quel momento  il video ritorna sfocato.
Caitàne comincia a ridere “ s’ha uastàte u’ discitàle …. Portele indietre ci tiène a garanzije ca tu càngene…..
“ rìde rì…..
“Ca ci ne cumbìne une rèta l’òtre  …  Ma come te dìce a càpe… u’ discitàle ca dicèvene Sisìne e Minguccie no jiè quìdde ca puèrte a u’ dìscete…  ma quedda scatela nera ca figghieta  ‘Ntunùcce t’ha rialàte a Natàle …
Mo ca fenìme de mangià va pigghiela ca l'attaccàme

E Ciòdda dignitosamente sorpresa….” ahaaaa quìdde è u’ discitàle?
e con la rabbia dell'orgoglio ...” Mbè però pure u’ mije ha funzionate fine a mò!!!!!Carmela