Home arrow Societ e costume arrow Galateo e altro arrow C fuche!
gioved 25 aprile 2024
 
 
C fuche! PDF Stampa E-mail
L'ha scritt Peppe Nesta   
gioved 28 ottobre 2010

 Ore 22,00, la bella famigliola composta da Mimmo, Chiarina, il tredicenne Nicola  e la piccola Jessika  di nove anni, rientrano da una visita fatta alla mamma di Chiarina.
Salendo le scale, arrivano al secondo piano e Chiarina sente un odore acre.

(Chiarina)
Mudù Mì … stè ssìnde cè fìzze? … quìste jè gass!

(Mimmo)
Cè stè ‘dìce … ije nò ssènde nijnde!


(Chiarina)
E cè putève èss’re ca tù sèndìve quàccheccòse … fa ca tìne ù nàse àttappàte!

(Mimmo)
Sìjnde cì stè pàrle! … Fa ca sì ù càne da tartùffele!

(Nicola)
Sìne papà, ù sènde pùre ije ma nò me pàre gass!

(Chiarina)
Pàrle itagliano tù! … A me me pàre gass … òppuramènde se stè wùske quàccheccòse!

(Mimmo)
Nà, mò ù stòca ‘ssènde pùre ije … ma me pàre fìzze dè ‘shquàte!

Continuano a salire le scale e l’odore è ancora più forte, quindi Mimmo e Chiarina cominciano ad annusare dietro le porte sui ballatoi, poi cominciano a bussare.

(La signora del terzo piano)
Ce jè? … ce stè succède? Ce ha stàte?

(Chiarina)
Scùsàte signò, stè ‘nghianàmme le scàle e hame ‘ndìse nù fìzze stràne … còme de gass o de ‘shquàte e hame pènzàte ca jè mègghije ca tuzzàme alle pòrte e vvèdime cè stè sùccede quàccheccòse!

(La signora del terzo piano)
Nòne fìgghja mèje … aqquà nò stè sùccède nìjnde … naaa ma mò ù fìzze ù stòca ‘ssende pùre ije!

Nel frattempo è uscito anche il vicino.

(Coinquilino)
Uè … cè jè stù fìzze … cè stè pìgghije fuèche?

(Nicola)
Signore … forse perde il gas oppure forse c’è un incendio … e mò zùmbàme tùtte all’àrie!

(Chiarina)
Nicò … t’ho detto di parlare itagliano! … ma mò a mè me pàre ca ù fìzze avène da sùse!

(Mimmo)
E sce tùzzàme sùse! … me ràccùmànne nò sùnàte le càmbanìdde!

(Un altro inquilino, Vincenzo, rivolgendosi prima alla moglie)
Nònge ‘a ‘àprèje ‘a pòrte ce nò t’ù dìche ije è capìte … ci jète? … ah Mimme ‘bbelle ... dì ce ha sùccèsse?

(Mimmo)
Buonasèra mèst’ Cenzì … stè sìndìte stù fìzze dè ‘shquàte ‘mminze àlle scàle?

(Vincenzo)
Nòne Mì, … stè vèdemme ‘a Brùne Vèste ‘a tìlivisìòne e nò stè facèmme càse ‘a nìnde! … ma mò ù sènde pùre ije … e fòrte pùre!

(Nicola)
Cè’ssò ca stè vidìve mest’ Cenzì … Brùne …

(Chiarina)
Sendi Nicola … ti sono detta mille vòte che devi parlare ‘tagliano a mammà … Brùno Vèspe volève dìcere!

(Mimmo)
Sìììne Chiarì … mò pènzàme aù fìzze e pò a ù tagliàne e Brùne Feshche! … mò zùmbàme all’àrie e 'mbècie stè pènzàme ‘a scè ‘a scòle!

(Cilluzzo affacciandosi sul pianerottolo delle scale)
Ma cè so stè lùccule? Cè jè tòtte stà mùìne? Che dèbbo chiamaro i carabbinièri? … La vogliamo finìre!!

(La signora del terzo piano)
Uè dòn Cillùzzo … le pùmbière devi chiamàre nò le càrabbinière … rembàmbìte!!

(Cilluzzo)
Signora … io ho sèmbre detto che a voi vi dèbbo fare una querela! … offendete sèmbre anche quando avèto tòrto marcio … voi state facendo questo càsìno i’mmèzzo alle scàle … che state facendo? Il party di capèdànne?! … wuisky dròga e rokkerrò … ma vìde nù pìcche …

(Mimmo)
Dòn Cìllùzzo stè nù pròbblème, sé sèndìte stù fìzze? … beh o jè gass o jè fuèche … pècciò stè tùzzàme a tùtte quànde!

(Cilluzzo)
E sì Mimmo … lo stò sentendo anch’io … ma me pàre ca avène da sùse!

(Mina, moglie di Cillùzzo)
E tù Jisseka, cè stè fàce aqquàje … dàmme nù vàse … cè bèlla pìccènne adducàte!

(Cillùzzo)
Mìnaaa … ma ti pàre ù mùmènde de pènzà àlle vàse … qui bisògna salvare la barràcca cù tùtte le bùracchìne!

(Chiarina)
Jessika si chiama signora!

(Mina)
Cè nòme diffìcele ca t’honne mìse … ije t’avèsse chiàmàte Jàngela! …

Ormai si sono raggruppate una ventina di persone alla ricerca del punto di provenienza del cattivo odore.
Solo una porta non si apre, solo una persona non risponde all’appello, una anziana donna che vive sola, Annina, non risponde al continuo bussare alla sua porta e forse proprio da lì proviene l’dore acro di incendio

(Mimmo)
Mò ‘a sfùnname e tràsìme … oppùre chiamàme le pùmbière!

(Signora del terzo piano)
Naaa … angòre nònge l’avìte chiamàte?

Dopo un bel pò finalmente la porta lentamente si apre e da lì si espande completamente tutto l’odore di bruciato.
Tutti si allarmano e quasi tirano fuori di forza la vecchia Annina.

(Annina)
Mudù … ma cè stè na riuniòne còndominàle?

(Mimmo)
Cè riuniòne e riuniòne signoooraaaa … te ne stè vè aù fuèche e mànghe te n’è avvertìte! … Cè sé stè àppìzzeche?

(Annina)
Nòòne Mimmo … nò se stè àppìzeche nìjnde …

(Cilluzzo)
E ce jè tùtte stù fùme?

(Annina)
Stè cùcenàve le lèndìcchie ca m’àveva mangià crèje … hagghije àbbabbàte ‘a tremèndère ‘a tìlivisìòna eee … s’honne ashquàte … quànda fùme hònne fàtte … màmmamejeeee

(Mina)
Màmmatòje … mènumàle ca te n’è ‘vvertìte …

(Annina)
Eh … menumàle … sùle ca mò nò sùle hagghija scettà ù tìjste ca s’ha ashquàte … ma crèje rumànghe pùre àddesciùne!

(Mina)
E de cè te stè preòccupe Annì … ca mànghe ci ù sàpève hagghije cùcenàte pùre ije le lèndìcchie e crèmàtìne te ne dòche nù ‘bbelle piàtte!

(Chiarina)
Ije ‘mbècie àveve mìse ‘a ‘bbagne le cìcere … ci vuè crè, dòpe ca l’hagghije cùcenàte te le dòche … ca àqquàje sùle ije e màriteme le mangiàme … nò càpìscene nijnde stè piccìnne …

(Annina)
Beh … ce me le dàte tùtte e ‘ddoje mànge pùre pìscrèje … accussì m’àffrànghe cù cùcìne crèje … ehehehe

(Nicola)
E sì … accussì puè trèmendè trànquìlle à tìlivisiòne!

(Chiarina, dando uno scappellotto a Nicola)
E pàrle itagliàne! … Nò stè nijnde da fà … ce vò ca ce vò pè dà l’educazziòne ‘a stì piccìnne!


pepp’nest’

 

 
Vid 'nnotre. >
 
Top! Top!