Home
sabato 15 giugno 2024
 
 
 
NÓ d¨meneche mÓtine. PDF Stampa E-mail
L'ha scritt Peppe Nesta   
lunedý 13 ottobre 2008
 Sul pianerottolo delle scale di domenica mattina …

Bùenadije cummà, … ma tu ù sijnde stu rùscete strane mmijnze alle scale, ‘a nòtte aumende e nònge riesche ‘a pigghijà sùenne …

Cè rùscete cummà? … ije nò ssende nijnde!

Eggià … me n’aveve scùrdate cà è àddivenute tueste dè recchie!

Naaa e cè jè mò … ci tel’ha ditte cà hagghije ‘nsùrdite … mariteme?

Ah … piccè pure maritte tel’ha ditte … me penzave ca jeve sùle quanne parlave ije ca nònge me sèndive …

Appare il marito sulla porta ed attacca scherzosamente.

Statte citte cummà cà propre ajeresere ste vedemme ‘a telivisiona e teneve ù vùlume alt’alte … tand’è ca hagghije dijtte … ma cè è ‘nsùrdite? … mò .. nò avasce nù pìcche ca ne sèndene pure aù quartiere Pàvule Seste …


Ca allore piccè stòca dìche ije … ajèresere sèndeve chiù ‘a telivisiona dè ssìgnurije ca quedda de casa mèje!

Vabbèh … ma nònge puteve ess’re màriteme ca nònge sèndeve bbuene?

E nòne cummà, ca ci hagghije ‘ndìse pùre ‘a vòcia sòje ca lùcculave … ueeeh nò bbascie ù vùlume ca hame stùdechite! … e me pareve pròpre ca ‘a tenève cù tè!

Nòne cummà, … nò jè ca hagghije ‘nsùrdite, … jete ca stè cànge ù timbe, … eppò tù sine ca tijne ‘a rècchia fìna fìne … nijnde de mène cà sijnde tutte le càzze de casa meje …

Meee cè ‘ngèndre mò, … ca ci sijme nùje ca lùcculame!

E nò! … questa qquàje jè càpace ca àvena ‘mmette pure ‘a rècchie reta ‘a pòrte!

Cè ste ddice cummà … ca ci vuje lùcculate accòme le vàstase!

‘A ci stè chiame vàstase …

Jè nù mòde de dìcere! … ha dijtte accòme ‘a le vàstase.

Cijtte tù … ca nònge ‘a cànusce bbòne ‘a questa qquaje!

Cè tijne da dicere mò cummà, … nò scè fòre bbènarie!

Ije fòre bbènarie …cummà … ma vide ce te ne tràse ijndre ‘a càse e vè làve le piatte … ca mò l’è ‘nghijùte ù prìse! … ma vìde ‘a questa qquàje …

Uè cummà … belle‘bbelle cù le pàrole stè sijnde … ije hagghija dìcere ma vìde ‘a questa qquàje …

Cè ssò ca ha dìcere tùne? … vìde cà sime nùje ca ve sùppurtame … cù’vvùje nò sse pigghije reggijtte ijndre ‘a stà pàlazzine …

Cù nnùje?

Sine sì … è càpite bbùene! … nò ste òre de nòtte ca se pigghije pace, … tijne dò figghije ca fàcene ù rùete cù l’amicie lòre, … cù stà càvule dè mùseche ‘a tremelaterre … ‘a mùseca ròcchije … otre ca sùrde hame àddivenute pè colpa lore!

Ma vì ce tremijnde ‘a quedda làunare dè figghijete, … jesse tòtta ‘ngiùppinate … e ògne ‘sere cà s’àrretire se càrresce rète nà rùffele dè ggiùvinotte …

Uè malasùrtate, … mò nò accùmenzà a menà bènzine suse aù fùeche … ca male te trùeve!

Tràsime ijndre, … nò dàme adenze ‘a stè stùdecarije!

Nuje hama trasè ijndre? … jedde s’hadda luà da nànze alle ùecchije nuestre!

Risale per le scale il marito della seconda donna, tra le mani ha un vassoio di pasticceria.

Cè stè fàcite sùse aù bàllatoje de le scale … ma nò vvè ne pùtite trasè ijndre? … e tù cumbà peppiacere càrriscete ijndre ‘a case  ‘a mùgghierete, ca cù stà jànare dè mùgghijereme m’à dèchiare ije!

Sine sì … tràsime ijndre e statte cijtte!

Si si, tràsime ijndre ca nò  vògghije nijnde ‘a cè spàrtere cù certe elèmende!

Je nò vògghije nijnde à cè ffà cù tè! … tràse ijndre e và sciàqque l’àccie e ‘a lattuche!

Quasi sbattendo le porte rientrano in casa e sul pianerottolo ritorna il silenzio assoluto.

Un’oretta dopo un trillo di campanello su una delle due porte.

Cià cumbà, … stè mùgghijereme cà ve mànne tre cànnuele e tre càssatine …nà àzzicche aqquaje,

Naaa … ca pròpre mò ve stè purtave nù picche de frutte de màre ca hagghije sciute ‘a pigghijà stamatiìne d’abbascie ‘a Marine … (sottovoce) … ma dimme na còsa cumbà, … ma jè pìnziere tue?

(Risponde sottovoce)  Nòne cumbà, mùgghijereme s’ha dìspiaciute ca s’ha cùmburtate male … e m’ha ditte cù vve pòrte sta còse!

(Sempre sottovoce) Naaa … pure mùgghijereme s’ha dìspiaciute e m’ha ditte de pùrtarve nu picche d’oscre, dò nùce e dò còzze pelose … ma è fàtte àpprime tune!

Dietro i due uomini appaiono le due donne.

Cummà, spère cà l’è àggrademende dò pàste ca ha càresciate màriteme!

Cà mànghe! … e spère ca pùre ssignurije l’àve àggrademende do frùtte dè màre!

Vabbeh và, … ne vèdime chiù tarde, màngiame ‘ngràzzie dè Dìe e pò quanne l’uèmene se vònne à còrchene ne pìgghijame nù bbelle cafè ‘nzìeme!

Cià cummà, ne vèdime dòpe!


pepp’nest’
 
< Vid quidd d'apprim.   Vid 'nnotre. >
Cr'stian online:
Get Firefox!
Ce timb stŔ face?
Tardnuestr
---
Scanzavirus Avast!
avast! Home

 
Top! Top!