Home arrow Societā e costume arrow A ci par' ve' n' bort' arrow ‘A stoppe de Capedānne
domenica 21 luglio 2024
 
 
‘A stoppe de Capedānne PDF Stampa E-mail
L'ha scritt carmela "Jatta acrest'"   
venerdė 02 gennaio 2009

 Un’altra serata di festa a casa di Ciòdda, la vigilia di Capodanno. Figli e nipoti hanno onorato un cenone preparato con amore e consumato con piacere …
Si sono messi a tavola alle otto e alle dieci hanno finito.  Hanno mangiato di tutto: Òschere, javatùne, nuce, cozze pelòse,  rizze,  na tajèdde de cozze arracanàte,  sàrde spenàte e fritte, past’e cozze, lendìcchie …. Manca solo il dolce, il classico panettone, che mangeranno dopo il brindisi a mezzanotte…

<Madò mà t’è ‘murtalàte proprie, era tutte cose ‘buene ma le cozze arracanàte erene proprie nu’ capelavore, se squagghiàvene ‘mmòcche. M’accussì miène cu ne fasce sckattà!>


< ehe camì sckattà … Mo tutte cu linia, tutte fissàte cu st’assaggìne. .. ‘a paste senza furmàgge… maisìa le cozze po’… e c’è ssò velène!..perciò sìte tutte tenerìne ….no putìte mangià niente ca ve sentìte male... penza ca jie e ‘tanete sule ne mangiàmme totte sta ‘robbe quann’ereme giùvene… e po’ ne facèmme na partìte a carte…>
<  a’ pepècchia….?>
< seee…de màmete! …. >
< àme capìte… a’ scopa?>
< Uè Cì,  no fa u’ spiritùse… nuje,  cu’ ziàneta Tautìne (Davide), bonaneme e sòrma Cuncètta, sciucàmme a stoppa
<…tu se’ sciucà a stoppa?... e mò nu’ stè dice! Mo mò pigghie nu mazze de carte ca mo’ accòme stàme na fascìme na sciucàte….>
< Eheee Cì, ma jie dope tant’anne no m’arrecòrde ‘bbuène come se sciòche…>

E Felìna che voleva giocare anche lei…

< dai mà, ca mànghe nujie sapìme sciucà ‘bbuene. E po’ come se dice mangiànne mangiànne vène l’appitìte….>

Nonno Gaetano intanto ha già preso il mazzo di carte e comincia a mischiarle, mentre glia altri cominciano a mettere mano agli spiccioli….

< allora…. dèce cintèseme a’ misèrie … u’ punte dèce cintèseme … ‘u dicchiù vinde cintèseme e tutt quaranda cinteseme.  Tutte a doppie pu’ cinquantacìnche dèce cintèseme u’ passe e  vinde  cintèseme ‘u punte…  u dicchiù quarande  e tutte ottanda cintèseme,   dèce cintèseme le carte ‘mane a’ stuppàte… preparàte le turnìse mè!>

Ciòdda   < e brave u’ nonne, facìmele fa  u’ cartàre, ca come face carte jidde no le face nisciùne…

Ridendo nonno Gaetano leva i Re, perché sono in sei e comincia a dare carte.  Ognuno si ritrova con tre carte in mano e aspettano che Cicce, che è  ‘u sottamane , cominci.
<  mha, sciame và…  ‘u punte

La seconda è Sarina la moglie   < jie te veche >
Felìna  < e pure ije,  ca te canòsche>
Mimìne, che è di poche parole, mette dieci centesimi davanti a se

Ciccie <Mà… a te tocca>
< ahaaaa madò… stòche ‘bone>
<…. E ne fàce piacere ca stè ‘bone mà, ma cè face?>
< Cìo, nònge ste sciucàme a sett’e’mienze. Qua o punde, o passe, cè a fa?>
< ahaaaa giàààà no no passe vid’tevela vuije>
Infine tocca a Gaetano < dicchiù…>
A questo punto il gioco ritorna a Cicce < Cè tatà, te l’è scacchiàte le carte eheeeee, ma jie te vèche>
Poi  tocca a Sarina  < ije me retìre >
Felìna  < eheee mò zècchene tutt’e’ddoije … me ne vòche pure ije>

Mimìne  stavolta è costretto a parlare  < làsse >
< Beh! Ciccì  trènde te ‘baste?
<None Tà,  ne tènghe trendùne>  e scopre un Asso e un 5  a bastone
Ciòdda < e vìste Caità, da trènde a trendùne no è vìnde>
< e vabbè, ma stè nòtra màne…>

Comincia a distribuire altre tre carte ciascuno. Ciòdda è sempre la prima…

< ije pàsse>
Ciccie  < ‘u punde >
Sarina < me dispiace ma stavòte  passe>
Felìna < ije ‘mbèce mò… vèche >
Mimìne  <  dicchiù…>
Gaetano < e vidìmele stu dicchiù>
Ciccio < e u’ vèche pure ije… e tu Felì?>
< v’avìte accucchiàte tutt’e tre, ma ije prove>

A questo punto il gioco ritorna a Mimìne che dichiara < trendatrè >

Gaetano  <  pe me sì ‘buène >
Ciccio  < trendaquàtt’ >
Felìna  < pe me sìte buène >
Mimìne < beh!  Cì, vedìme stu trendaquatt’.. >
Ciccio mette sul tavolo Asso e 6 a spade
Ciòdda < e vìste a Ciccie, nu’ punde a vòte ste vènge a tutte >
Gaetano < quest’ ha sciùte, mo penzàme a ‘u cinquandacìnche >

Tutti si aggiustano le carte e…Ciòdda che è di mano < tre tre…
Gaetano < e na napuletàne… Cìooo! A Stoppe stè fascìme no ‘u tressètt’ >
< madò… m’hagghie ‘mbrugghiàte….. passe, passe >
Ciccio < Mà, vìde ca’ a mèttere dèce cindèseme >
<  Cì, vìde ca ije m’agghie arreteràte..>
< Sìne Mà, a stà mane è accussì ca’ funzione >
< E vabbène nà, pe’  10  cindèseme v’agghie perdere? >
Ciccio < sciàme va’ … u’ punde >
Sarina < vèche >
Felìna < ije passe>
Mimìne < dicchiù >
Gaetano < dicchiù >
Ciccio < e sta ‘bene… tutte >
Sarìna < …è assaije pe me … passe >
 Mimìne < tutte >
Gaetano < tutte pure pe me >
Ciccio  < cinquandaquatt’ ve ‘buène? >
Mimìne < Pe mè sì ‘buène>
Gaetàno < pe me nòne Cì…Qua ste u’ cinquandacinghe >  … e mette a terra Asso 6 e 7  di coppe
Ciòdda < Ca mìc’ha fatte u’ cartare pe' niende >
Mimìne < Nònge ha finìte ancòre … penzàme a stuppà … Cìo >
< nove .....vuèt ..sett’ ...sèi ....cìnghe ......quatt’ ….hagghie stuppàte…>
Gaetano sorpreso da quella stoppata secca < …. Ma tu è stuppàte da quànne è nàte …..> e butta a terra le carte
<e bràve …né fatte remanè cu tutte le carte ‘mmane >

Entra la piccola Greta gridando < Nonna nonna è mezzanotte!  >
Felìna taglia il panettone…Ciccio si prepara a stappare lo spumante mentre dalla televisione…  < meno tre…due …uno…. BUON 2009!>

 
< Vid quidd d'apprim.   Vid 'nnotre. >
 
Top! Top!