Home arrow Societ e costume arrow A ci par' ve' n' bort' arrow gggie
domenica 21 luglio 2024
 
 
gggie PDF Stampa E-mail
L'ha scritt Peppe Nesta   
marted 07 aprile 2009

 Cataldo rientra dopo aver fatto la prima spesa mattutina e non fa a tempo ad appoggiare le buste che ... 

Nà Catà ... mènumale ca è tùrnate ... pròpre a te stè pènzave ... quànne me sèrve Catàvete nònge stè maje!

Dìmme cèssò ca te sèrve Marì ... cèssò ca ha sùccesse?

Hagghije mìse a fà ‘a lavatrìce ... e stà càvule de pùrtelle nònge s’àchiùde chiù!

Còm’è ca nònge s’àchiùde chiù?

Cè ssàcce ije ... fàzze, spìnghe, càrche e nònge se  màndène àchiùse, ‘ngùne vòte màndène e ‘ngùne vòte mànghe s’àzzècche ... àve n’òre cà mè stònne ‘nturtògghijene le ‘ndràme pè stù fàtte!

Mò vèdime cè jè ù pròbbleme!


Cataldo attentamente osserva e cerca di stabilire il motivo per cui l’oblò della lavatrice non si chiude.


Màrì, nà peppiacère pàsseme l’òcchiàle ca nò ss’àllùce nijnde.

Nò ss’àllùce ... tùne nònge àllùce e tìjne bbèsogne d’à ‘bececlètte!
   
Mentre gli passa gli occhiali.

Hadda stà quàccheccòse ca l’avèssa tenè fèrme stà pùrtelle ... cè cavule dè sestème da quàttre sòlde! 
Mentre chiude ed apre ripetutamente l’oblò con la speranza di risolvere facilmente il tutto.

Màrì ... àiuteme nù pìcche, mìttete aqquaje e quànne te dìche spìnge tu àchiùde!

Vabbeh ... dìmme cèssò ca hagghija fà ...


Maria afferra l’oblò e comincia a ricevere ordini da Cataldo che attentamente osserva il punto d’aggancio.

Mò chiàne chiàne càrche ...  àspì tùerne ‘ndrète ... dòce dòce càrche, ... fèrmete mò ... và rète ... và nnànze ... fèrmete accùssì ...
 
Mè ... nò fà ù stuèdeche ... dìmme àccòme m’hagghija mèttere!

Accussì, ... mijttete accussì ... và nnànze pìcca pìcche ... tùerne ‘ndrète ... dòce dòce ...


In quel momento entra il figlio che, avendo sentito parzialmente il dialogo dei genitori dalla sua cameretta ......

Mudù ... ma cè stè cùmbenate ...  cè me stè pènzave ca stè fàcìvere ... và rète ... và ‘nànze ... mìttete àccussì ... dòce dòce ... hahahahahahaha ... hagghije dìtte e mènghije ‘a papà ... pùre dè màtine ... hahahahahaha

Mà vìde cè te vè cùerche spàrpagghiùle ca nò sì òtre ... va mijtte ‘ngròce à nù prèvete sùrde!

Naaaa ... cèssò ca ha pènzate ù pìccinne ... nijnde à màmmà ... àttanete stè ggiùste ‘a làvatrìce ... và vàtta mijtte ijndre aù lìtte e duèrme.

.......

Nah ... hagghije vìste cè jè ù pròbbleme ... jète ù gèggie cà s’ha cùnzumate ... vìde àqquaje.

Cè gèggie? ... Cè jè stù gèggie mò?

Stù gèggie àqquà, ... stù gèggie cà s’aggànge cù st’òtre gèggie d’à pùrtelle!


Indica precisamente con il dito il punto dove l’oblò si deve agganciare e Maria, per poter osservare meglio, abbassandosi chiude inavvertitamente l’oblò schiacciando il dito di Cataldo.

Madòòò cè m’è fàtte ... mudù ... ù dìcete mije ... mànnagghije àlle mùenece tùve ... ma accòme tè dice à càpe ... cè càvule stè chiùde ... e càrche pùre ... ma cè è stùdechìte!
 
Eèè ... ù stè sàpeve ije ... ca sèmbre cù mè te l’ha scùndà ... a pròsseme vòte chiàme ù tèccheneche e nò ssè ne pàrle chiù!

E sììììne ... mè squàsce ù dìcete e pò ‘ngè còlpe ije ... bràve, ... chiàme ù tèccheneche à pròsseme vòte, ... ca pè nù gèggie da quàttre sòlde te lève cijnde èure còme nijnde!

Ije hagghije sbàgliate  tòtte còse ijndre à vìta mèje ... nù tèccheneche m’àveva spùsà ... nòne ùne còme à tè ... ca ha stùdechìte giòvene ggiòvene ... stù ghiègghiere, ... òtre ca gèggie ... nù ghiègghiere ca mànghe s’àvverte cà stòca chiùde à pùrtelle e lève ù dìcete  ... stuè!


pepp’nest’

Ultimo aggiornamento ( marted 07 aprile 2009 )
 
< Vid quidd d'apprim.   Vid 'nnotre. >
 
Top! Top!